Regulamin

Strona główna 5 Sklep 5 Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży – przez Firmę MARTEZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 10/1B, NIP: 8982200637, REGON: 021891037 zwane dalej „Sprzedawcą” – dodatków za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: https://martez.pl.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej „Klientem”, a Sprzedawcą.

Klientem może być  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Klient może składać zamówienia przez całą dobę.

Klient zainteresowany dokonaniem zakupów w sklepie internetowym https://martez.pl jest zobowiązany – przed złożeniem zamówienia – zapoznać się z niniejszym Regulaminem (udostępnionym przez Sprzedawcę nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego). W trakcie procedury składania zamówienia drogą internetową Klient zostanie poproszony o potwierdzenie faktu zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również o potwierdzenie, że akceptuje go w obowiązującej formie.

II. Dane Klienta

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883; tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. – Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w celach przetwarzania do celów marketingowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

III. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności sklepu internetowego https://martez.pl jest sprzedaż dodatków za pośrednictwem Internetu. Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów, dokładając starań, aby miały one najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne, nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

IV. Zawarcie umowy

Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na witrynie.
Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „dokonaj zamówienia” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia (oferty kupna).

Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, użytkownik otrzyma – drogą elektroniczną – na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia – informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia.

V. Cena i dostawa

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw..

Dostawa realizowana jest na terenie Polski

VI. Reklamacje i zwroty

Reklamacje można składać w ciągu 7 dni roboczych od zakupu towaru na adres: sklep@martez.pl.

VII. Regulamin

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów.

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw regulujących handel internetowy, a także obrót konsumencki. Kwestie sporne rozpatruje sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

BIURO

Adres: ul. Średzka 9 Komorniki, 55-300 Środa Śląska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

E-mail: info@martez.pl
Telefon: (71) 322 00 00, (71) 322 00 01

NARZĘDZIOWNIA

Adres: ul. Kolejowa 38, 55-300 Środa Śląska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

E-mail: narzedziownia@martez.pl
Telefon: (71) 322 00 00

MARTEZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 8982200637, REGON: 021891037

KRS: 0000421963, BDO: 000545530
Kapitał zakładowy: 216 000,00 zł

© 2024 | Copyright by martez.pl
Polityka prywatności